2019 ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್‌ಜಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೈಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

“ಜಿ 60 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಂಗ್‌ಜಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ” (ಹುಸೊಂಗ್ ಫುಗುಯಿ [2019] ಸಂಖ್ಯೆ 23) ದ ದಾಖಲೆಯ ಉತ್ಸಾಹದ ಪ್ರಕಾರ, 2019 ಸಾಂಗ್‌ಜಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೈಟೆಕ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ 524 ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ. ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಲಗತ್ತು ನೋಡಿ) ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಚಾರದ ಅವಧಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 37735540 37735547

ಲಗತ್ತು: ಸಾಂಗ್‌ಜಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೈಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಶಾಂಘೈನ ಸಾಂಗ್ಜಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ

 

2019 ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್‌ಜಿಯಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೈಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

序号

企业 名称

奖励 类别

金额 (万元

1

上海 洞 舟 实业

首次 认定

20

2

上 海凯森 环保 科技

首次 认定

20

3

昕 沐 化学 科技

首次 认定

20

4

存 数据 技术 (上海)

首次 认定

20

5

上海 裕 诗 实业

首次 认定

20

6

发 之 源 电气

首次 认定

20

7

世 禹 精密 机械

首次 认定

20

8

籁 电气 (上海)

首次 认定

20

9

上海 微行 炉 业

首次 认定

20

10

上海 东 铁 五金

首次 认定

20

11

知 此 电子 科技

首次 认定

20

12

驰 法 电子 科技

首次 认定

20

13

成 峰 流体 设备

首次 认定

20

14

宏 端 精密 机械

首次 认定

20

15

英 硕 自动化 科技

首次 认定

20

16

源 豪 检测 技术

首次 认定

20

17

锐 服 环境 科技

首次 认定

20

18

上海 傲 工 科技

首次 认定

20

19

源 控 自动化 技术

首次 认定

20

20

馨 远 医药 科技

首次 认定

20

21

鲸 娱乐 设备 (上海)

首次 认定

20

22

令 慈 (上海) 自动化

首次 认定

20

23

上海 花猫 环境 科技

首次 认定

20

24

纺 联 检 (上海) 技术 服务

首次 认定

20

25

上海 经 世 电子

首次 认定

20

26

品 依 数据 科技

首次 认定

20

27

耐 润 工业 设备 (上海

首次 认定

20

28

上 海南 邑 软件

首次 认定

20

29

程 富 环境 科技

首次 认定

20

30

因 系统工程 (上海)

首次 认定

20

31

(上海) 真空 设备

首次 认定

20

32

立新 电器 控制 设备

首次 认定

20

33

海基 深 仪器 仪表

首次 认定

20

34

上海 长 开 电气

首次 认定

20

35

颢 汉 数字 技术

首次 认定

20

36

海摩 象 网络 科技

首次 认定

20

37

孚 视 医疗 科技

首次 认定

20

38

必 科 净化 设备 (上海

首次 认定

20

39

微 智能 科技 (上海)

首次 认定

20

40

上海 酬 勤 家俱

首次 认定

20

41

海纳科 助剂

首次 认定

20

42

联 净化 技术 (上海)

首次 认定

20

43

玖 银 电子 科技

首次 认定

20

44

海伽 易 信息 技术

首次 认定

20

45

永 育 信息 科技

首次 认定

20

46

智能 装备 (上海)

首次 认定

20

47

上 海格尼特 控制 技术

首次 认定

20

48

上 海维努 信息 科技

首次 认定

20

49

樱花 化 研 化工 科技

首次 认定

20

50

罗 (上海) 机器人 科技

首次 认定

20

51

海 业 机电 设备

首次 认定

20

52

印 序 生物 科技

首次 认定

20

53

黑 捷 士 电子

首次 认定

20

54

上 海多宁 生物 科技

首次 认定

20

55

讯 斐 信息 科技

首次 认定

20

56

洁 臣 水处理 设备

首次 认定

20

57

砾 烽 智能 科技

首次 认定

20

58

海朗 蔚 环保 科技

首次 认定

20

59

海赛林 科技

首次 认定

20

60

上海 景仁 医疗 科技

首次 认定

20

61

先 码 信息 科技

首次 认定

20

62

上海 天 泽 机电

首次 认定

20

63

新 剑 机电 科技 发展

首次 认定

20

64

虎 宝 网络 科技

首次 认定

20

65

大 聚 信息 技术

首次 认定

20

66

勇 通 市政 工程 维护

首次 认定

20

67

天 覆 信息 科技

首次 认定

20

68

光 韵 达 数字 医疗 科技

首次 认定

20

69

卡 堂 网络 科技

首次 认定

20

70

斟 众 新 材料 科技

首次 认定

20

71

得 豆 信息 技术

首次 认定

20

72

宗 辰 网络 科技

首次 认定

20

73

上海 佳 力士 机械

首次 认定

20

74

上 海拜恩 机械 制造

首次 认定

20

75

传感 技术 (上海)

首次 认定

20

76

一 谈 网络 科技

首次 认定

20

77

明 材 教育 科技

首次 认定

20

78

海克 立 司 帝 软件

首次 认定

20

79

伶 尔 亿 环境 工程

首次 认定

20

80

广 亿 信息 技术

首次 认定

20

81

迅 志 图像 科技

首次 认定

20

82

炉 石 信息 科技

首次 认定

20

83

上海 三 朗纳米 技术

首次 认定

20

84

天诚 比 集 科技

首次 认定

20

85

视 森 智能 科技 (上海

首次 认定

20

86

汉 熵 新 材料 科技

首次 认定

20

87

上海 楚 岳 实业

首次 认定

20

88

临港 至 胜 物 联网 科技

首次 认定

20

89

上海 鸿 康 电器

首次 认定

20

90

上 海安弗柯林 工业 科技

首次 认定

20

91

数 深 智能 科技

首次 认定

20

92

海奥 龙 星 迪 检测 设备

首次 认定

20

93

上海 电 姆 机器人

首次 认定

20

94

上海 兴 韬 五金

首次 认定

20

95

均 诺 汽车 零部件

首次 认定

20

96

咖啡 猫 文化 传播

首次 认定

20

97

齐 网 网络 科技

首次 认定

20

98

申 菲 激光 光学 系统

首次 认定

20

99

聪 巢 信息 科技

首次 认定

20

100

海赫 立 智能 机器

首次 认定

20

101

畅 荔 智能 科技

首次 认定

20

102

皋 奋 工业 铝型材

首次 认定

20

103

幂 方 电子 科技

首次 认定

20

104

商 赛 科技 发展

首次 认定

20

105

昊 量 光电 设备

首次 认定

20

106

骑 骠 动物 保健 品

首次 认定

20

107

集 承 环保 技术

首次 认定

20

108

环 欣诺 机电 设备 制造

首次 认定

20

109

海伊川 水 塑料 制品

首次 认定

20

110

拓 密封 绝缘 技术 (上海

首次 认定

20

111

消 智能 科技 (上海)

首次 认定

20

112

豫 源 电力 科技

首次 认定

20

113

凯斯 大 岛 精密 电子 制造

首次 认定

20

114

新 洲 包装 印刷

首次 认定

20

115

漫 (上海) 电子 科技

首次 认定

20

116

明 汽车 科技 (上海)

首次 认定

20

117

研 材料 科技 (上海)

首次 认定

20

118

医 贝 激光 技术

首次 认定

20

119

理想 万里 晖 薄膜 设备

首次 认定

20

120

国 龙 仪器 仪表

首次 认定

20

121

铮 信 生物 科技

首次 认定

20

122

卡 机器人 制造 (上海)

首次 认定

20

123

旭 虹 精密 模具 制造

首次 认定

20

124

海莫 派 新 材料 科技

首次 认定

20

125

海瑞 起 新 材料 科技

首次 认定

20

126

安 恪 企业 管理 咨询

首次 认定

20

127

上海 佳 谷 模具

首次 认定

20

128

航 裕 电源 科技

首次 认定

20

129

懒 狐 信息 科技

首次 认定

20

130

以 贤 智能 科技 (上海

首次 认定

20

131

家用 电梯 (上海)

首次 认定

20

132

楷 威 光电 科技

首次 认定

20

133

上 海赛迪斯 环保 科技

首次 认定

20

134

()

首次 认定

20

135

上海 财 治 食品

首次 认定

20

136

骅 骝 电子 科技

首次 认定

20

137

上 海纽贝滋 营养 乳品

首次 认定

20

138

上海 云汉 软件 技术

首次 认定

20

139

上 海狄兹 精密 机械

首次 认定

20

140

赛 复 智能 科技

首次 认定

20

141

华 迪 建筑 五金 件

首次 认定

20

142

英 盛 分析 仪器

首次 认定

20

143

汭 (上海) 自动化 技术

首次 认定

20

144

上海 诚 淘 机械

首次 认定

20

145

睿 翊 医疗 科技

首次 认定

20

146

仕 (上海) 新 能源

首次 认定

20

147

新 蕊 光电 科技

首次 认定

20

148

帝 安 机械 设备

首次 认定

20

149

联 元 智能 科技

首次 认定

20

150

上 海伊 纯 实业

首次 认定

20

151

洁 维 生物 工程

首次 认定

20

152

洋洋 大多 利 五金 制品

首次 认定

20

153

海南 库 新 能源 技术

首次 认定

20

154

恒 (上海) 信息 科技

首次 认定

20

155

海毓 鸣 网络 科技

首次 认定

20

156

君 信 印 务

首次 认定

20

157

上海 舟 润 实业

首次 认定

20

158

上海 柳 智 科技

首次 认定

20

159

神 智能 设备 (上海)

首次 认定

20

160

柒 合 城市 家具 发展

首次 认定

20

161

乘法 商务 咨询 服务

首次 认定

20

162

上 海索鲁 馨 自动化

首次 认定

20

163

优 加利 健康 管理

首次 认定

20

164

睿 客气 动 技术

首次 认定

20

165

海普恩海 汇 医学 检验 所

首次 认定

20

166

兆 莹 自控 设备

首次 认定

20

167

优 也 信息 科技

首次 认定

20

168

中 科 教育 装备 集团

首次 认定

20

169

祥 仓 包装 印刷

首次 认定

20

170

阅 凡 自动化 科技

首次 认定

20

171

旅 展 装饰 科技

首次 认定

20

172

工 动力 科技 (上海)

首次 认定

20

173

海泽 厘 精密 机电 科技

首次 认定

20

174

贤 日 测控 科技

首次 认定

20

175

海岳 源 环境 科技

首次 认定

20

176

环 数 信息 技术

首次 认定

20

177

进 电子 科技 (上海)

首次 认定

20

178

华 支 电子 科技

首次 认定

20

179

海辛 渐 新 能源 科技

首次 认定

20

180

施 依 洛 风机

首次 认定

20

181

润 牧 机电 设备

首次 认定

20

182

贤 世 智能 科技

首次 认定

20

183

海凯 璟 生物 科技

首次 认定

20

184

馨 正 信息 科技

首次 认定

20

185

帝 广 机电 工程 技术

首次 认定

20

186

上 海赛奕 机器人 科技

首次 认定

20

187

上海 孚 邦 实业

首次 认定

20

188

实业 (上海)

首次 认定

20

189

节能 技术 (上海)

首次 认定

20

190

上海 莹亮 照明 科技

首次 认定

20

191

恒 脉 陶瓷 技术

首次 认定

20

192

上 海思恩 装备 科技

首次 认定

20

193

上 海艾 骏 机械

首次 认定

20

194

珍 (上海) 智能 科技

首次 认定

20

195

海思 彤 科技 发展

首次 认定

20

196

上 海戈吉 网络 科技

首次 认定

20

197

袁 拓 自动化 科技

首次 认定

20

198

必 趣 医疗 科技

首次 认定

20

199

上 海雷林 工业 设备

首次 认定

20

200

盛 普 机械 制造

首次 认定

20

201

柏格仕 厨卫

首次 认定

20

202

东 晟 源 日 化

首次 认定

20

203

上海 信 标 机械

首次 认定

20

204

上海 求 精 实业

首次 认定

20

205

上海 郁 笙 电子

首次 认定

20

206

盘 毂 动力 科技

首次 认定

20

207

上海 春 照 实业

首次 认定

20

208

邻 新 能源 科技 (上海

首次 认定

20

209

必 尔 生物 工程 (上海

首次 认定

20

210

海达 巧 康 新 材料 科技

首次 认定

20

211

正 菏 智能 设备 制造

首次 认定

20

212

海艾 澜 达 环保 科技

首次 认定

20

213

涵 润 汽车 电子

首次 认定

20

214

成 运 医疗 器械

首次 认定

20

215

中 维 检测 技术

首次 认定

20

216

韧 致 医药 科技

首次 认定

20

217

机电 (上海)

首次 认定

20

218

上海 银 晓 科技

首次 认定

20

219

上海 超 彩 油墨

首次 认定

20

220

孚 建筑 安全 科技 (上海

首次 认定

20

221

宝 时 供应 链 管理

首次 认定

20

222

奔 鼎 机电 设备 制造

首次 认定

20

223

(上海) 医疗 用品

首次 认定

20

224

上海 樱花 塑料 制品

首次 认定

20

225

海瑞 以 森 传感器

首次 认定

20

226

海奕 己 信息 科技

首次 认定

20

227

汉 狮 智能 科技

首次 认定

20

228

通 正 铝合金 结构 工程 技术

首次 认定

20

229

海卢 宏 精密 机械

首次 认定

20

230

锐 伟 电子 科技

首次 认定

20

231

派 诺 化工 科技

首次 认定

20

232

海佐 尚智诚 产品 品牌 设计

首次 认定

20

233

寅 客 网络 科技

首次 认定

20

234

上 海菲 姿 服饰

首次 认定

20

235

众 潮 信息 技术

首次 认定

20

236

弗 (上海) 技术 服务

首次 认定

20

237

建 高分子 (上海)

首次 认定

20

238

圣 治 光电 科技

首次 认定

20

239

乐 荟 包装 印刷

首次 认定

20

240

海芮 豪 石油 设备 有限 责任

首次 认定

20

241

儿 谷 (上海) 教育

首次 认定

20

242

海伯 栎 新 材料 科技

首次 认定

20

243

携 (上海) 新 材料

首次 认定

20

244

网 钜 信息 科技

首次 认定

20

245

李氏 复 大 机电 科技

首次 认定

20

246

上 海博科尼 制冷 设备

首次 认定

20

247

喆 自动化 系统 (上海)

首次 认定

20

248

上海 进贤 机电 科技

首次 认定

20

249

医 时 信息 科技

首次 认定

20

250

上海 茸 净 环保

首次 认定

20

251

海博 栋 化学 科技

首次 认定

20

252

异 智能 技术 (上海)

首次 认定

20

253

绿 羽 节能 科技

首次 认定

20

254

上海 明 励 机械

首次 认定

20

255

上海 帆 铭 机械

首次 认定

20

256

伟 隆 包装 设备

首次 认定

20

257

策 度 自动化 科技

首次 认定

20

258

弘 卓 网络 科技

首次 认定

20

259

上海 优异 达 机电

首次 认定

20

260

海艾 瓷 传感 科技

首次 认定

20

261

力 盛 赛车 文化

首次 认定

20

262

明 署 科技 发展

首次 认定

20

263

执 格 信息 科技

首次 认定

20

264

天 美 天平 仪器

首次 认定

20

265

上海 众 新 五金

首次 认定

20

266

颀 普 静电 科技

首次 认定

20

267

鼎 州 光电 科技

首次 认定

20

268

英 弘 教育 培训

首次 认定

20

269

云 主 智能 科技

首次 认定

20

270

海 梵 控制 系统

首次 认定

20

271

云 懋 空气 处理 设备

首次 认定

20

272

海曼杰 汽车 精密 零部件

首次 认定

20

273

耐 可 艾克 (上海)

首次 认定

20

274

上 海波赫 驱动 系统

首次 认定

20

275

光电子 科技 (上海)

首次 认定

20

276

科 年 电气 科技

首次 认定

20

277

(上海) 医疗 科技

首次 认定

20

278

梵 思 汽车 技术 服务

首次 认定

20

279

骊 建材 (上海)

首次 认定

20

280

而 科 电 材 (上海

首次 认定

20

281

慈 元 阁 文化 传播

首次 认定

20

282

上 海泰尔 包装 材料

首次 认定

20

283

美 客 铝 制品

首次 认定

20

284

恒 敬 电力 科技

首次 认定

20

285

沪 歌 智能 科技

首次 认定

20

286

皓 固 机械 工业

首次 认定

20

287

温 亨 电气 设备

首次 认定

20

288

上海 星星 橡胶 制品

首次 认定

20

289

泉 超 电子 科技

首次 认定

20

290

上 海凯 橙 家具

首次 认定

20

291

芙 医药 科技 (上海)

首次 认定

20

292

上 海凯仕 泵业 集团

首次 认定

20

293

海普 临 智能 机电 设备

首次 认定

20

294

众 冠 智能 设备

首次 认定

20

295

裕 继 金属 制品

首次 认定

20

296

忆 尧 信息 技术

首次 认定

20

297

曌 睿 信息 科技

首次 认定

20

298

高 邦 印刷 材料

首次 认定

20

299

上海 具 嘉 电子

首次 认定

20

300

大 汇 塑 业

首次 认定

20

301

劲 (上海) 自动化 设备

首次 认定

20

302

竞 信 网络 科技

首次 认定

20

303

上海 福聚 生 实业

首次 认定

20

304

海艾 逻 思 智能 设备

首次 认定

20

305

海嘉 及 精密 机械

首次 认定

20

306

上 海沃凌 信息 科技

首次 认定

20

307

连 聚 (上海) 网络

首次 认定

20

308

海伽 誉 生物 科技

首次 认定

20

309

骋 筑 燃气 技术

首次 认定

20

310

鼎 湘 自动化 科技

首次 认定

20

311

海昭 能 坤 信息 科技

首次 认定

20

312

卫 岚 电子 科技

首次 认定

20

313

上海 皓 腾 模型

首次 认定

20

314

海杰邦 塑料 五金 制品

首次 认定

20

315

海利 霸 电子 科技

首次 认定

20

316

妙 声 力 仪表

首次 认定

20

317

凝 兰 新 材料 科技

首次 认定

20

318

简 视 智能 科技

首次 认定

20

319

启 呈 信息 科技

首次 认定

20

320

光 华国瑞 物 联网 信息 科技

首次 认定

20

321

绍德 环保 科技 (上海)

首次 认定

20

322

起 锐 自动化 设备

首次 认定

20

323

小 螺钉 互联网 科技

首次 认定

20

324

移 鸿 信息 科技

首次 认定

20

325

亚 (上海) 机械

首次 认定

20

326

弘 业 涂料 科技 发展

首次 认定

20

327

上 海隆 满 电子

首次 认定

20

328

上 海舒森 电子 科技

首次 认定

20

329

拼 历 客 信息 科技

首次 认定

20

330

昶 义 自动化 设备

首次 认定

20

331

通 芮斯克 土木工程 技术

首次 认定

20

332

司 模具 技术 (上海)

首次 认定

20

333

伦 豪斯 机械 (上海)

首次 认定

20

334

上海 珍 诚 机械

首次 认定

20

335

洲 源 (上海) 环境

首次 认定

20

336

达 文化 传媒 (上海)

首次 认定

20

337

巨 蕴 网络 科技

首次 认定

20

338

饮 (上海) 实业

首次 认定

20

339

超星 实业

首次 认定

20

340

智慧 圆 科普 教育 设备

首次 认定

20

341

力 佳 新 材料 科技

首次 认定

20

342

海凌 晗 电子 科技

首次 认定

20

343

矽 展 智能 科技

首次 认定

20

344

新 玖 金属 制品

首次 认定

20

345

海泰 屹 信息 技术

首次 认定

20

346

茸 勍 机械 设备

首次 认定

20

347

元 睿 (上海) 科技

首次 认定

20

348

上海 巨 昂 实业

首次 认定

20

349

易 (上海) 信息 科技

首次 认定

20

350

脉 泽 光电 科技

首次 认定

20

351

峰峦 实业

首次 认定

20

352

上海 复 坤 电子

首次 认定

20

353

世 岚 精密 模具 科技

首次 认定

20

354

钜 岭 工业 自动化

首次 认定

20

355

松江 飞 繁 电子

重新 认定

5

356

精密 工具 (上海)

重新 认定

5

357

易 能源 技术 (集团)

重新 认定

5

358

普利 生 机电 科技

重新 认定

5

359

积 成 慧集信 息 技术

重新 认定

5

360

海希迈 机电 设备 制造

重新 认定

5

361

工业 包装 材料 (上海)

重新 认定

5

362

春 黎 电子 实业

重新 认定

5

363

上 海莱 帝 科技

重新 认定

5

364

盛 光电 (上海)

重新 认定

5

365

上 海索达 传动 机械

重新 认定

5

366

科 弦 精密 工具

重新 认定

5

367

艺 (上海) 包装 制品

重新 认定

5

368

海诺雅克 电气

重新 认定

5

369

五 腾 金属 制品

重新 认定

5

370

本 智能 机电 (上海)

重新 认定

5

371

上海 汇聚 自动化 科技

重新 认定

5

372

工 生物 工程 (上海)

重新 认定

5

373

海康 赛 制冷 设备

重新 认定

5

374

网 鱼 信息 科技

重新 认定

5

375

上 海森 中 电器

重新 认定

5

376

工 (上海) 挖掘机 制造

重新 认定

5

377

慧 镕 电子 系统工程

重新 认定

5

378

海博 迅 医疗 生物 仪器

重新 认定

5

379

海艾 乐 影像 材料

重新 认定

5

380

盛 实业 (上海)

重新 认定

5

381

海摩特威尔 自控 设备 工程

重新 认定

5

382

工 (上海) 叉车

重新 认定

5

383

上海 宏 桐 实业

重新 认定

5

384

上 海欣诺 通信 技术

重新 认定

5

385

上海 航天 精密 机械

重新 认定

5

386

上 海纳恩 汽车 技术

重新 认定

5

387

海芬 能 自动化 设备

重新 认定

5

388

正泰 自动化 软件 系统

重新 认定

5

389

非 众 制冷 设备

重新 认定

5

390

法 信 机电 设备 制造

重新 认定

5

391

密 (上海) 科技

重新 认定

5

392

天一 高 德 机电 实业

重新 认定

5

393

允 英 医疗 科技

重新 认定

5

394

上海 共 久 电气

重新 认定

5

395

上 海迪凯 标识 科技

重新 认定

5

396

上海 永明 机械 制造

重新 认定

5

397

海朗 惠 包装 机械

重新 认定

5

398

上海 万 雍 科技

重新 认定

5

399

克 立 司 帝 控制 系统 (

重新 认定

5

400

江 衡 软件 科技

重新 认定

5

401

知 普 信息 科技

重新 认定

5

402

世 德 子 汽车 零部件

重新 认定

5

403

海伊 新 环保 科技 发展

重新 认定

5

404

虏 伯 家用 电梯 (上海

重新 认定

5

405

龙胜 实业

重新 认定

5

406

三 克 激光 科技

重新 认定

5

407

上海 玉 丹 药业

重新 认定

5

408

海昱 章 电气 成套 设备

重新 认定

5

409

海瑞 翊 信息 科技

重新 认定

5

410

沪 通 企业 集团

重新 认定

5

411

智 觉 光电 科技

重新 认定

5

412

尚 实 能源 科技

重新 认定

5

413

励 精 科技 (上海)

重新 认定

5

414

海威泽尔 机械 设备 制造

重新 认定

5

415

逊 自动化 科技 (上海)

重新 认定

5

416

钢结构 建筑 系统 (上海)

重新 认定

5

417

海福 精 特 金属 装饰 材料

重新 认定

5

418

海博 阳 新 能源 科技

重新 认定

5

419

上海 益 通 科技

重新 认定

5

420

威 迩 徕 德 电力 设备 (

重新 认定

5

421

国 纪 电子 材料

重新 认定

5

422

国 龙 生物 技术 集团

重新 认定

5

423

海邦 中 高分子 材料

重新 认定

5

424

上海 悦 瑞三维 科技

重新 认定

5

425

海奥 星 制药 技术 装备

重新 认定

5

426

仓 (上海) 通信 器材

重新 认定

5

427

威 工程塑料 (上海)

重新 认定

5

428

工 科技 (上海)

重新 认定

5

429

乾 承 机械 设备

重新 认定

5

430

海米 飞 网络 科技

重新 认定

5

431

攀 (上海) 机械 设备

重新 认定

5

432

海康特 环保 科技 发展

重新 认定

5

433

缘 脉 环境 科技

重新 认定

5

434

福莱 网络 科技 (上海)

重新 认定

5

435

上海 边 光 实业

重新 认定

5

436

乐 纯 生物 技术

重新 认定

5

437

耸 智 信息 科技

重新 认定

5

438

中 联 重 科 桩 工

重新 认定

5

439

诺 测量 仪表 (上海)

重新 认定

5

440

上海 咏 姿 时装

重新 认定

5

441

上海 仪 达 空调

重新 认定

5

442

上 海吉 控 传动系统

重新 认定

5

443

一 德 电气 科技

重新 认定

5

444

腾 会展 科技 (上海)

重新 认定

5

445

美 谱 达 仪器

重新 认定

5

446

精 浜 传动 设备

重新 认定

5

447

阳 关 网络 信息 技术

重新 认定

5

448

海史肯 图 信息 技术

重新 认定

5

449

机 (上海) 精密 工具

重新 认定

5

450

合 既得 动 氢 机器

重新 认定

5

451

纬 而 视 科技

重新 认定

5

452

灿 态 信息 技术

重新 认定

5

453

尔森 电气 保护 系统 (上海

重新 认定

5

454

扬 盛 印 务

重新 认定

5

455

海松 耐 智能 设备

重新 认定

5

456

亿 诺 焊接 科技

重新 认定

5

457

天 (上海) 新 材料

重新 认定

5

458

始建 华 建材 (上海)

重新 认定

5

459

海埃科 燃气 测控 设备

重新 认定

5

460

海卓 昕 瑞 供应 链 管理

重新 认定

5

461

朗 (上海) 电 塑

重新 认定

5

462

佳 鹭 新型 建材

重新 认定

5

463

数 恩 电气 科技

重新 认定

5

464

上 海沃勒 起重 设备

重新 认定

5

465

上海 联 泰 科技

重新 认定

5

466

海思 客 琦 自动化 工程

重新 认定

5

467

上海 意 迪尔 科技

重新 认定

5

468

锐 信息 科技 (上海)

重新 认定

5

469

塑 尔 热流道 电气

重新 认定

5

470

健 麾 信息 技术

重新 认定

5

471

兆 力 电器 制造

重新 认定

5

472

茨 (上海) 医药 设备

重新 认定

5

473

上 海诺狄 生物 科技

重新 认定

5

474

克拉 电子

重新 认定

5

475

汉 电子 (上海)

重新 认定

5

476

晶华 胶粘 新 材料

重新 认定

5

477

绿 泽 生物 科技 有限 责任

重新 认定

5

478

仰 康 智能 科技

重新 认定

5

479

海邦 文 电子 科技

重新 认定

5

480

上海 芯 圣 电子

重新 认定

5

481

九 高 节能 技术

重新 认定

5

482

海雅 宸 照明 电器

重新 认定

5

483

上海 友 浦 塑胶

重新 认定

5

484

久 壬 信息 科技

重新 认定

5

485

天 信 网络 科技

重新 认定

5

486

伉 达 软件 技术

重新 认定

5

487

海克 络 蒂 材料 科技 发展

重新 认定

5

488

上 海威茨 堡 电梯

重新 认定

5

489

冠 驰 汽车 安全 技术

重新 认定

5

490

上海 江南 制药 机械

重新 认定

5

491

易 视 计算机 科技

重新 认定

5

492

正 诚 机电 制造

重新 认定

5

493

鑫 毅 交通 工业

重新 认定

5

494

上海 海蛟 交通 设备

重新 认定

5

495

御 胜 信息 科技

重新 认定

5

496

() 汽车 电子 设备

迁入 高 企

20

497

百 力 格 生物 技术

迁入 高 企

20

498

仪 电 物理 光学 仪器

迁入 高 企

20

499

上 海仁基 互联网 科技

迁入 高 企

20

500

紫 通 信息 科技

迁入 高 企

20

501

海莱 慎 生物 科技

迁入 高 企

20

502

上 海贝塔 建筑 科技

迁入 高 企

20

503

致 研 智能 科技

迁入 高 企

20

504

能 科技 (上海)

迁入 高 企

20

505

恒润 申 启 展览 展示

迁入 高 企

20

506

海欧 畅 新 材料 科技

迁入 高 企

20

507

祥 过滤 设备 (上海)

迁入 高 企

20

508

上海 竖排 网络 科技

迁入 高 企

20

509

(上海) 物 联网 科技

迁入 高 企

20

510

国 龙 生物 科技

迁入 高 企

20

511

景 真 信息 科技

迁入 高 企

20

512

语 路 医疗 科技

迁入 高 企

20

513

英 波 声学 工程 技术

迁入 高 企

20

514

扬 基 电子 科技

迁入 高 企

20

515

融 康 汽车 设计

迁入 高 企

20

516

仪 电 分析 仪器

迁入 高 企

20

517

上海 景 好 建筑工程

迁入 高 企

20

518

海 越 赛尔 自动化 科技

迁入 高 企

20

519

华 全能 自控 设备 (上海

迁入 高 企

20

520

上海 常住 体育运动 咨询

迁入 高 企

20

521

大 因 多媒体 技术

迁入 高 企

20

522

固 好 包装 机械

迁入 高 企

20

523

良 治 电器 技术

迁入 高 企

20

524

上海 鼎天 时尚 科技

迁入 高 企

20


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಆಗಸ್ಟ್ -10-2020